Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення "

Документ представлен на языке оригинала

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 липня 2006 р. N 959
Київ
 
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
 
Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2007 року N 297,
 від 24 жовтня 2007 року N 1267,
від 2 квітня 2009 року N 400,
від 2 грудня 2009 року N 1296
Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
 від 10 грудня 2007 року N 1398
 
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що додається.
 
 
Прем'єр-міністр України 
Ю. ЄХАНУРОВ 
 
Інд. 21
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 959 
 
 
 
 
ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
 
I. Загальні питання
 
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
витрати із здійснення капітальних вкладень - витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством;
економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;
операційна діяльність - основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової;
планована виробнича собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - прямі матеріальні витрати; прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати; 
(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)
повна планована собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (далі - підприємство), включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю;
(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - вартість надання одиниці послуги (1 куб. метр реалізованої води) з водопостачання чи водовідведення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.
(абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
21. Витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" розміри, не включаються до розрахунку тарифів.
(розділ I доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
22. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.
(розділ I доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
 
II. Формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
 
3. Формування тарифів підприємствами здійснюється відповідно до річних планів виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.
4. Річний план виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення розробляється окремо за видами послуг (водопостачання та/або водовідведення) на підставі фактичного та прогнозованого обсягів виробництва і надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:
зміна обсягів виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів щодо зниження рівня витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості надання послуг;
підвищення рівня технологічного процесу виробництва, транспортування і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих мереж і обладнання, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;
підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.
5. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.
(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
До планованих витрат з операційної діяльності включаються:
планована собівартість реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
адміністративні витрати, витрати із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і інші операційні витрати.
6. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.
Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.
Абзац третій пункту 6 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору.
(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
7. Калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється у розрахунку на рік.
8. Підприємства можуть застосовувати двоставкові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства.
 
III. Повна планована собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
 
Витрати з операційної діяльності
Планована собівартість реалізованих послуг
9. До планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
10. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням:
палива та електроенергії на технологічні потреби. Витрати на паливо та електроенергію визначаються виходячи з обсягу підйому та подачі води, пропуску стічних вод, їх очищення, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей технологічних процесів підприємства і діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії на технологічні потреби, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (в разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);
(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
питної води, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з обсягу подачі питної води, передбаченого річним планом виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, і цін підприємств-постачальників);
реагентів для очищення і знезаражування питної води та стічних вод. Такі витрати визначаються виходячи з планованого обсягу подачі води, пропуску стічних вод, доз реагентів та цін на них, але не вище ринкових, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до порядку, встановленого законодавством, з урахуванням якості вихідної води і прийнятих на підприємстві технологічних схем очищення, що використовуються, та технологічних регламентів;
матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та планованих цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).
11. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:
витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва і наданням послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.
(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
абзац четвертий пункту 11 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Абзац п'ятий пункту 11 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
12. До складу інших прямих витрат включаються:
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;
плата за оренду об'єктів виробничого призначення (у разі їх наявності);
вартість води для промивки мереж та обладнання.
(абзац п'ятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.
Розрахунок амортизації основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(абзац сьомий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
13. До складу загальновиробничих витрат включаються:
1) витрати, пов'язані з:
управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів і дільниць та встановлених тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);
(абзац другий підпункту 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;
опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;
обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);
охороною навколишнього середовища;
удосконаленням технології та виробництва;
2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
3) податки, збори (обов'язкові платежі).
14. До складу планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення можуть включатися розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (при наявності), розмір яких не може перевищувати їх фактичну величину.
Адміністративні витрати
15. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:
утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);
(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;
оплатою послуг зв'язку;
оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;
сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у нормах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством.
(абзац дев'ятий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.
(пункт 15 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Витрати із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
16. До складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включаються:
1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної із збутом таких послуг, зокрема з:
оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплатою службових відряджень персоналу;
оплатою інформаційної діяльності;
утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);
відрахуванням коштів банківським та іншим установам за справляння абонентської плати за такі послуги;
оплатою послуг житлово-комунальних організацій, пов'язаних із справлянням платежів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;
виготовленням розрахункових документів;
періодичною повіркою, обслуговуванням та ремонтом (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів обліку води (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, в тому числі у приватному секторі;
2) розрахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
3) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
(підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
17. Витрати із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються із застосуванням нормативного методу або за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.
Інші витрати з операційної діяльності
18. Пункт 18 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
19. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:
суми безнадійної дебіторської заборгованості;
витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;
суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
суми неустойки (штраф, пеня);
суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;
витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;
суми спонсорської та благодійної допомоги;
собівартість реалізованих виробничих запасів.
Фінансові витрати
20. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.
(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Назву підрозділу розділу III виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
21. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для категорій споживачів - бюджетних установ та інших споживачів - не повинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно.
(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 400)
22. До тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових засобів обліку води), гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
221. Обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання та встановлення будинкових засобів обліку води, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять років.
(Порядок доповнено пунктом 221 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 р. N 1296)
23. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.
(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
24. Програма розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).
25. До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.
26. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів кошти, що надійшли в результаті здійснення заходів з енергозбереження протягом строку дії тарифів, які передбачають витрати із здійснення капітальних вкладень, використовуються підприємством для відновлення активів та матеріального заохочення працівників.
Розрахунок тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
27. До тарифів на централізоване водопостачання чи водовідведення включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.
28. Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги централізованого водопостачання чи водовідведення з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі.
29. Розмір індивідуальної складової статті витрат (BJ) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою
BJ = PJ х ЦJ,
де PJ - потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;
ЦJ - ціна одиниці відповідного ресурсу.
30. Розраховані відповідно до пункту 29 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою
 
 
 
Bi 
S
Bj
 
 
j = 1 
 
 
де Bi - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;
m - кількість індивідуальних складових статті витрат.
31. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання чи водовідведення (Ai) визначається за формулою
 
 
Bi 
Ai 
___, 
 
 
Qn 
 
де Qn - запланований обсяг надання послуги, куб. метрів;
одиниця калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання - 1 куб. метр реалізованої питної води, водовідведення - 1 куб. метр стічних вод.
(абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
32. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання чи водовідведення (ГВК) визначається за формулою
 
 
 
ГВК 
S
Ai
 
 
i = 1 
 
 
де n - кількість статей витрат у кожній групі.
33. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою
 
 
 
ПС 
S
ГВk
 
 
k = 1 
 
 
де ГВk - сума витрат за всіма групами витрат, гривень за 1 куб. метр;
1 - кількість груп витрат.
34. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою
Т = ПС + П,
де ПС - повна планована собівартість одиниці послуги, гривень за 1 куб. метр;
П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 куб. метр.
Тарифи збільшуються на суму податку на додану вартість.
35. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів. Кожна категорія споживачів визначається на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов'язаних з наданням послуг.
(пункт 35 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2009 р. N 400)
36. Тарифи, які встановлюються на рівні повної собівартості послуг, фіксуються на один рік.
37. Тарифи, які включають витрати на здійснення капітальних вкладень, фіксуються на строк, передбачений для виконання програми розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення.
Коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
38. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.
(абзац перший пункту 38 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.
39. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою
 
 
Цjнов 
kj 
____, 
 
 
Цj 
 
де kj - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;
Цjнов - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;
Цj - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.
40. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою
 
 
  (Bj х kj
Ii 
__________, 
 
 
  Bj 
 
де Ij - груповий індекс зміни і-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Ai).
Абзац третій пункту 40 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
41. Коригування статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою
ПВінд = · Afбаз + A(n - f)баз · Iik,
де ПВінд - проіндексовані планові витрати;
Аfбаз - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
А(n - f)баз - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;
n - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг;
f - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
Іik - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої статті витрат.
(пункт 41 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267)
Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня
42. З метою здійснення підприємством заходів з ресурсо- та енергозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня.
43. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та енергозбереження.
44. Для використання цього методу необхідними умовами є наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому порядку програми розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення на період дії граничних тарифів.
(розділ III доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267) 
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах
45. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті виконання програми розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення, на відновлення активів та матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним фінансовим планом.
46. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі (DРj) установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі (Рj) і фактично спожитого його обсягу (Рjфакт):
j = Рj - Рjфакт.
47. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі (DРj') у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг (Ореал):
 
 
j 
j
______. 
 
 
Ореал 
 
48. Розмір економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) визначається за формулою
Еj = Цj · DРj',
де Цj - ціна одиниці j-го ресурсу.
49. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому виразі (Еjфакт) розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (Еj) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами (Оопл):
Еjфакт = Еj · Оопл,
де фактично оплачений обсяг послуг (Оопл) визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками (Дфакт), отриманого за певний період, до розміру тарифу (Т):
 
 
Дфакт 
Оопл 
______. 
 
 
Т 
 
50. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме:
Еjфакт(заг) = Еjфакт.
51. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів.
(розділ III доповнено підрозділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1267,
 у зв'язку з цим пункт 42 вважати пунктом 52)
 
IV. Надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
 
52. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки.
(Порядок доповнено розділом IV згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 р. N 297)
 
Последнюю версию с изменениями и дополнениями смотрите на сайте Верховной Рады Украины
 
www.rada.gov.ua
 

Скачать: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959 (doc.)